MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด
...
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม

Maejo-Phrae Corner

โหลดเพิ่ม

ข่าวประกาศ

ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี

ดูทั้งหมด
แนะนำสาขาวิชาเทคโนชีวภาพทางอุตสหกรรมทางการเกษตร

ความยาว 2:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แนะนำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้

ความยาว 2:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ความยาว 2:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ความยาว 2:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

รายงานผลการดำเนินงานปี 2564

ความยาว 7:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา 65

ความยาว 1:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

คณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ความยาว 0:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร

ความยาว 0:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม

ความยาว 0:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง

ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี

ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

การเลือกตั้งหน่วยแม่โจ้ แพร่ฯประชุมสามัญ

ความยาว 3:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

MOU ม. แม่โจ้-แพร่ฯ ร ร มัธยมในแพร่

ความยาว 2:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

VTRนำเสนอการจัดค่ายกิจกรรม65

ความยาว 4:36นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

VTR แนะนำสาขาวิชาการบัญชี ปี 2565

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจรุ่นที่3

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เชิญชมงานมหกรรมU2Tการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

????ยิ่งเห็น ยิ่งน่ามาเรียน แม่โจ้-แพร่ฯ จังหวัดแพร่????

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ลองวิทยาขอจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ????

ความยาว 2:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม

ปฎิทินมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ:

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

เบอร์โทร:

0 5464 8593-5

site map