Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ข้อมูลสารสนเทศ
บทความ | 21 กุมภาพันธ์ 2567 13:40:50

เกี่ยวกับบุคลากร  
enlightenedบุคลากร enlightenedคู่มือจรรยาบรรณ
enlightenedประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน enlightenedคู่มือการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
enlightenedประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ม.แม่โจ้ enlightenedประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
enlightenedประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ม.แม่โจ้-แพร่ ฯ enlightenedคู่มือการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน
   
   
ประกาศ  
enlightenedประกาศจัดเก็บ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้
   
แผน  
enlightenedแผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ enlightenedแผนพัฒนาส่วนงานปี 2567
enlightenedรายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติงานปี67 (สายสนับสนุน) enlightenedรายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติงานปี67 (สายวิชาการ)
   
อื่นๆ  
enlightenedระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง enlightenedรูปแบบเล่มรายงานสหกิจศึกษา (เล่มสีเหลือง)
enlightenedสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ enlightenedคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)