MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก”

วิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ”

เอกลักษณ์ “เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านวิชาการ และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

อัตลักษณ์ ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ ในระดับชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

: 11 กรกฎาคม 2566

site map