MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 10 กรกฎาคม 2567

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษาสำหรับบุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษาสำหรับบุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางทับทิม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล ซึ่งจัดโครงการฯ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการทำงานในด้านกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีอาจารย์ประจำสาขา อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมต่าง ๆ สาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

site map