MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 10 กรกฎาคม 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดยอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าพรรษา จุดหมายของการถวายเทียนพรรษาคือการ บูชาพระรัตนตรัย โดยมุ่งหวังอานิสงค์ในการบรรดาลความสุข การมีสติปัญญาสว่างไสว ชีวิตรุ่งโรจน์สดใสดุจแสงไฟจากแท่งเทียนที่ส่องสว่าง สำหรับการทำเทียนถวายช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีมาช้านานพอๆกับประเพณีหล่อและถวาย เหตุผลที่ต้องหล่อขึ้น เป็นเรื่องทางประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างหนึ่ง แน่นอนเศรษฐีย่อมมีโอกาสเข้าถึงเทียนดีๆ ราคาแพงๆ ไม่ต้องหล่อถวายก็ได้ การหล่อเทียนพรรษาเป็นกุศโลบายแห่งความสามัคคีให้คนมาร่วมกันทำบุญ โดยไม่จำกัดชั้นวรรณะ ฐานะทางสังคม มีมากทำมาก มีน้อยทำน้อย ได้เทียนต้นเดียวกัน เทียนพรรษาในสมัยโบราณถึงจะร่วมกันหล่อร่วมกันทำก็มีขนาดไม่เท่ากับทุกวันนี้ ด้วยเหตุผลของการใช้งานที่จะกระจายไปให้พระใช้อ่านหนังสือ สวดมนต์ ฯลฯ ยุคปัจจุบัน นิยมของใหญ่ ศรัทธา สามัคคีเลยโดยแปลงเป็นศรัทธาถ้าใหญ่ๆ ก็จะดี เอาเถิด จะใหญ่จะเล็กหรือจะถวายหลอดไฟฟ้า ก็เป็นการสร้างแสงสว่างเช่นเดียวกัน อานิสงค์ของการบังเกิดความสว่างในจิตใจและชีวิตย่อมบังเกิด

site map