MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 9 กรกฎาคม 2567

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อม นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ประจำปี 2567 โดยนายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประจำปี 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) สำหรับ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ นายศัจธร อินสม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้เข้ารับทุน มีคุณสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานนักเรียนทุนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับมอบฯ

site map