MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 3 กรกฎาคม 2567

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

เมื่อวันที่ 3กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง(ผ่านระบบออนไลน์ ไลฟ์ สด ผ่าน facebook มหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ห้องตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรปรัชญา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชี้แจงปฏิทินการศึกษา ให้คำแนะนำงานทะเบียนงานทุนและเงินกู้

site map