MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 1 กรกฎาคม 2567

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร (อินทนิลช่อที่ 89)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (อินทนิลช่อที่ 89) โดยมีอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 2. นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง 3. พ.ต.อ.(ดร.) ธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง 4. นายชาตรี บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย 5. นายธีระ จันทร์แก้ว ลูกแม่โจ้ รุ่น 50 ประธานศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

site map