MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 29 มิถุนายน 2567

การส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ อาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 - 17:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ อาหารและเครื่องดื่ม“ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย โดยมี คุณวิษณุ มั่นพรม (เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟเฌอบาร์) เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ณ ศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map