MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 28 มิถุนายน 2567

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง กรรมการ อาจารย์ ดร.มงคล ยะไซย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการประเมินอยู่ในลำดับ 4 และทำได้สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา และเป้าหมายของเราในปีต่อไปเราจะต้องทำได้ 5 อย่างแน่นอน

site map