MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 25 มิถุนายน 2567

ประชุมชี้แจงโครงการ การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดการประชุมชี้แจงโครงการ เรื่อง “การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าเหล้าแป้ (จ.แพร่)” กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดการประชุมชี้แจงโครงการ เรื่อง “การจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าเหล้าแป้ (จ.แพร่)” ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันที่ 25 มิถุนายน2567 โดยนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชนเรื่องประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI และจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศ สร้างความเข้าใจผลักดันให้กลุ่มประกอบการวิสาหกิจสุรากลั่นชุมชน สินค้า เหล้าแป้ (จ.แพร่) เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ บรรยายจากคุณจิตติมา กลิ่นสุวรรณ และคุณสรชา เจษฎาภัทรกุล วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้แจงรายละเอียด โดยในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานราชการเข้าร่วม จำนวน 15 หน่วยงาน ผู้ประกอบการวิสาหกิจสุรากลั่นชุมชน จำนวน 25 วิสาหกิจชุมชน รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 56 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับสุรากลั่นชุมชนจังหวัดแพร่

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map