MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 25 มิถุนายน 2567

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรม วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ . การฝึกอบรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการฝึกอบรมขึ้น . โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษานำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โดยในการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 1/2567 ประกอบไปด้วย การบรรยาย 4 วัน . หัวข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ โดย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม และอาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว และอาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี และอาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ และ อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดย นางเพียงจิต ชำนาญ ครูชำนาญการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ซึ่งในกระบวนการฝึกอบรม จะมีทั้งการบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติการในพื้นที่จริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น และมีการนำเสนอผลงานเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทางวิทยากร ทำให้ผลงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งหมด 9 หน่วยงาน เป็นสถานศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ และน่าน รวมทั้งสิ้น 32 คน . ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผอ.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.แม่โจ้ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยคณบดี ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี กล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ท่านศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผอ.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ วิทยากร ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ในครั้งนี้ กิจจะกรรมจัดระหว่าง วันที่ 25-29 มิถุนายน 2567 ณ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

site map