MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 19 มิถุนายน 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตทางภาคป่าไม้และการเกษตร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรม - โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ แบบครบวงจรตามโมเดล GreenValley @ MaejoPhrae อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตทางภาคป่าไม้และการเกษตร ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัจจพร คำโย เป็นผู้ประสานงานโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วัตถุประสงค์ การจัดโครงการ เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตทางภาคป่าไม้และการเกษตรให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของคาร์บอนเครดิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และบรรยายหัวข้อ ระเบียบวิธีการ การสำรวจและจัดทำแผนที่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย และภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติวิธีการคัดเลือกพื้นที่และการวางแปลง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก ฝึกปฏิบัติวิธีการหาคาร์บอนเครดิต โดย อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศิริ อาจารย์ ดร.ยุวดี พลพิทักษ์ นายคชา ทาตื้อ และ นายนันทศักดิ์ อินยะ และฝึกปฏิบัติการคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต การทำแผนที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ นายกันตพงศ์ เครือมา และนางสาวนงลักษณ์ แก้วบุญช่วย ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน

site map