MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 12 มีนาคม 2567

คณะผู้บริหารแม่โจ้-แพร่ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. คณะผู้บริหารแม่โจ้-แพร่ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี กับท่านชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงห์ขาว รุ่น 19 ดีเด่น จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อนุวัธ วงค์วรรณ นายกอบ จ.แพร่ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2567 ณ ไร่ทอฝัน อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map