MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 27 ธันวาคม 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 งานสื่อสารองค์กร รายงานว่า อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่ สุข คณบดีมหาวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดี เป็นประธานจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ภาคเช้า เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. มีการประชุมนำเสนอพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี แลกเปลี่ยนประเด็นข้อราชการของการทำงานในรอบปี และภาคเที่ยง12.00 ถึง14.00 น. ได้จัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตลอดจนมีการจับของรางวัล ณ อาคารนำชัย ทนุผล

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map