MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 6 พฤศจิกายน 2566

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง ตั้งอยู่เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข ตำแหน่งคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้รับมอบอำนาจจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยคณบดี และคณะ กับ วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยมีนางสาวจันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการ การศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอน ทางด้านบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้สิทธิ์ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยการอาชีพสอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่วิทยาลัยการอาชีพสอง เพื่อส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่ทั้งสองฝ่าย 5 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรร่วมกัน

site map