MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 31 สิงหาคม 2566

บันทึกความเข้าใจร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับมูลนิธิเห็ดไมคลอไรซ่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ อีกทั้งมูลนิธิฯ ได้มอบทุนสนับสนุนวิชาการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map