MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 9 สิงหาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและกีฬามวลชน (ร่วมเต้นแอโรบิค)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. งานกีฬา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอำเภอร้องกวาง จัดกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและกีฬามวลชน (ร่วมเต้นแอโรบิค) ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ประธานในพิธีเปิดโครงการโดย นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดีฯ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม สนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map