MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 

: 7 กันยายน 2566

site map