MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

: 28 ตุลาคม 2565

site map