MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

แม่โจ้-แพร่ ทีวี

สืบสานวิถีไทย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ความยาว 1:30นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Science and Math Camp)

ความยาว 2:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2565

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ความยาว 1:28นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

Intelligent_Agroforester ที่ "สาขาวิชาเกษตรป่าไม้"

ความยาว 6:33นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ความยาว 1:30นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แนะนำสาขาวิชาเทคโนชีวภาพทางอุตสหกรรมทางการเกษตร

ความยาว 2:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แนะนำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้

ความยาว 2:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ความยาว 2:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ความยาว 2:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

รายงานผลการดำเนินงานปี 2564

ความยาว 7:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา 65

ความยาว 1:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

คณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ความยาว 0:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร

ความยาว 0:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม

ความยาว 0:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง

ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี

ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

การเลือกตั้งหน่วยแม่โจ้ แพร่ฯประชุมสามัญ

ความยาว 3:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

MOU ม. แม่โจ้-แพร่ฯ ร ร มัธยมในแพร่

ความยาว 2:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

VTRนำเสนอการจัดค่ายกิจกรรม65

ความยาว 4:36นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

VTR แนะนำสาขาวิชาการบัญชี ปี 2565

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจรุ่นที่3

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เชิญชมงานมหกรรมU2Tการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

????ยิ่งเห็น ยิ่งน่ามาเรียน แม่โจ้-แพร่ฯ จังหวัดแพร่????

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ลองวิทยาขอจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ????

ความยาว 2:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงพาณิชย์รุ่นที่ 2

ความยาว 8:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาฯ

ความยาว 3:0นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร

ความยาว 2:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เครื่องทำข้าวพอง ข้าวแตน ไร้น้ำมันทอด

ความยาว 3:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้ แพร่ฯ 2564

ความยาว 6:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา 64

ความยาว 2:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564

ความยาว 1:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา

ความยาว 2:12นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรมสุดพิเศษ รับฝากลูกปิดเทอม 1วัน

ความยาว 2:2นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

Maejo Phrae Conference ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3

ความยาว 4:27นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ติวความพร้อมสู่ ONET โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ความยาว 2:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ความยาว 2:14นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการ Green English ปลูกจิตสำนึกเกษตร

ความยาว 4:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โรงเรียนวัดเมธังกราวาสเทศรัฐราษฎร์นุกูล

ความยาว 4:5นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ความยาว 2:29นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม
site map