MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 13 พฤษภาคม 2567

รับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล และขอบพระคุณคณะกรรมการสรรหาฯ นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นรองประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีผู้แทนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ ดร.ศตพล กัลยา ผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงาน ประเภทสายสนับสนุน เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนางสาวอัจฉรียา โมฬีกูล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ประชุมผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์

site map