MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 23 เมษายน 2567

อบรมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อบรมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 3/2567 ภายใต้งาน อพ.สธ. โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน มีผู้แทน อปท. เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง)

site map