MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 12 มีนาคม 2567

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่าย ด้านงานคลัง และพัสดุ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดี บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำ ควบคุมและเบิกจ่าย ด้านงานคลัง และพัสดุให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล

site map