MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 29 กุมภาพันธ์ 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ทำ MOU กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนในการลงนาม และศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ทำความตกลงความร่วมมือ ( MOU) กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรถ้ำผานางคอยอำเภอร้องกวาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การบริการวิชาการ การพัฒนา และวิจัย พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นจังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 28 คน

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map