MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 28 กุมภาพันธ์ 2567

คืนชีพ “วัสดุเหลือทิ้ง” สู่แฟชั่นรักษ์โลก Season 2

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการ คืนชีพ “วัสดุเหลือทิ้ง” สู่แฟชั่นรักษ์โลก Season 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เปิดโครงการโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีอาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา สังกัดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ซึ่งในงานมีการประกวดการแต่งกายชุดที่ทำมาจากขยะหรือจากวัสดุเหลือทิ้ง นักศึกษาได้ช่วยกันคิดและประดิษฐ์กันขึ้นมา

site map