MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 12 กุมภาพันธ์ 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดงาน OPEN HOUSE กาดนัดหลักสูตรและวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน OPEN HOUSE กาดนัดหลักสูตรและวิจัย ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการนวัตกรรม งานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และโครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมี นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมี อ.ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดีมหาวิทลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเสวนาบนเวที “แปลงฐาน สร้างถิ่น..เมื่อโลกเคลื่อนไหว เราจึงเปลี่ยนแปลงจากระบบผลิตบนฐานนิเวศน์ทรัพยากร สู่ การเป็น Local Entrepreneurs ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ณ ห้อง N103 นิทรรศการกาดนัดหลักสูตร การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของนักเรียนและนักศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ชม ชิม ช้อป street Food Contest Agri Marget เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีโฟล์คซอง ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map