MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 31 มกราคม 2567

สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป่าไม้

วันที่ 31 มกราคม 2567 หน่วยงาน Innovation and Automation Management ในเครือบริษัท SCG เยี่ยมชมการดำเนินงาน และปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ คณะอาจารย์ และนักศึกษาร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เบื้องต้นได้หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ และการผลิตหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการป่าไม้ร่วมกัน

site map