MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 22 พฤศจิกายน 2566

อบจ.แพร่ สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ กั้นอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัย-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ กั้นอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัย-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายแกนดินซีเมนต์ จุดร่องน้ำเหนือสระมรกต จำนวน 2 ฝาย งบประมาณการก่อสร้างฝายละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ กั้นอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัย-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้งของทุกปี มักขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะทำงานก่อสร้าง มีกำหนดการดำเนินงาน วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2566 นี้

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map