MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 22 พฤศจิกายน 2566

ม. แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่นจำกัด และบริษัท คูโบต้าแท็กแพร่ จังหวัดแพร่ จัดอบรมหลักสูตรเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพการทำนา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องสโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น และ ผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าแท็กแพร่ ได้จัดอบรมหลักสูตรเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพการทำนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เข้าร่วมอบรม จำนวน 180 คน สืบเนื่อง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนลงนาของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย นักศึกษาฝึกงาน และองค์ความรู้ด้านการเกษตรร่วมกัน สู่การลงมือทำงานของคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่นจำกัด และบริษัท คูโบต้าแท็กแพร่ จังหวัดแพร่ และกิจกรรมยัง เหลืออีก5กิจกรรม ตลอดปีการศึกษา 2567 ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะได้ประโยชน์ เป็น ส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

site map