MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 17 พฤศจิกายน 2566

ผู้สมัครหมายเลข 2 แสดงวิสัยทัศน์ เข้ารับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเก่าแม่โจ้

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ ได้เชิญผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเก่าแม่โจ้ ดร.ขุนศรี ทองย้อย ผู้สมัครหมายเลข 2 แสดงวิสัยทัศน์ ต่อสมาชิกศิษย์เก่าแม่โจ้ จังแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก ซักถามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แนวทางการเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม 3 ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ส่วนหมายเลข 1 โปรดรอวาระต่อไปจะแจ้งให้ทราบ

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map