MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 16 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงานของวิทยากรตัวคูณ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.โดยประมาณ ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ได้รับเชิญกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของวิทยากรตัวคูณ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดย สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมีอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เป็น 1ใน2 ของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ ที่ได้ดำเนินการวิทยากรตัวคูณ ตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ในสถานศึกษา ในการนี้ท่าน ผ.ศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย เป็นผู้แทน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหวิทยาลัยที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานในจังหวัดแพร่

site map