MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 มีนาคม 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00น. งานพัฒนานักศึกษาในการนำของ ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกวางเพทาย ชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล ในการรนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยมหาวิทยาลัยเชิญ ท่าน ผศ.ดร.ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฏาพร วิทยากรชื่อดัง ให้องค์ความรู้สร้างแรงบัลดาลใจ ให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ กางปีกแล้วต้องบิน ได้รับองค์ความรู้จากงานพยาบาล งานผ่อนผันทหาร งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและอีกหลายหัวข้อ

site map