MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 17 พฤศจิกายน 2565

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566" เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี 2566" โดยงานนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ได้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และท่านผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งท่านเดินทางมาปฏิบัติราชการตรวจงานที่ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ตามแผนงานของท่าน ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อ 1.ได้รับความรู้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2.สามารถนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในหน่วยงาน/การปฏิบัติงานได้ 3.มีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นในโครงการ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล

site map