MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 31 ตุลาคม 2565

30 ตุลาคม วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ชาวแม่โจ้ร่วมรำลึก อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา เป็นแม่งาน จัดกิจกรรมรำลึก อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้ เลื่อนวันมา 1 วัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ อาจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย หน้าอาคารนำชัย ทนุผล “งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน”วลีอมตะ ที่ลูกแม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติบัติมาร่วม 80 ปี โดยปูชนียบุคคลของชาวแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นผู้ให้ไว้ ทุกวันที่ 30 ตุลาตม ของทุกปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร ชาวแม่โจ้ร่วมรำลึก อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้วลีอมตะ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ ในการนี้ท่าน ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษา ได้การต้อนรับศิษย์เก่า และร่วมกิจรรมดังกล่าว และหลังจากนั้นร่วมกันทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ผลบุญอันดีให้กับอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคน

site map