MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำรายการ (Master Of Ceremony)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำรายการ (Master Of Ceremony) ในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการฝึกทักษะดังนี้

๑. การเตรียมบทพูด/เตรียมตัวผู้พูด

๒. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด

๓. การสร้างความมั่นใจเพื่อเอาชนะความกลัว

มีคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำกับนักศึกษาดังนี้

๑. อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม (เจ้าของโครงการ)

๒. อารจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ

๓. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์

: 28 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map