Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
6/10/2564 13:54:48
242

พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้สรุปผลการเรียน เรียนดี เพื่อประกาศผลเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา จำนวน 40 คน ที่ได้ผ่านเกณฑ์รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักเกณฑ์การให้เหรียญรางวัลเรียนดี ในปีการศึกษาใด นักศึกษาได้ลงทะเบียนทั้งสองภาคการศึกษาปรกติ ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต แล้ว ได้รับระดับคะแนนสะสมทั้งหมด ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 3.50 โดยไม่ได้รับอักษร F หรือ U และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปี เป็นเหรียญทองแดง ยกเว้นปีการศึกษาสุดท้าย และในโอกาสเดียวกัน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลช่ออิทนิล ประจำปี 2563 และเกียรติบัติเข้าร่วมการคัดเลือกและประเมินนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขต เหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นายสายฟ้า อาลักขิต สาขาวิชาการบัญชี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อม รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมมอบผลรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล เพื่อเป็นเกียรติประวัติกับวงศ์ตระกูลต่อไป