Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
8/9/2564 16:33:33
317

การแข่งขัน Startup Maejo-Phrae 2021

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิชาการในการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ แข่งขันประกวดความเป็นผู้ประกอบการ Startup Maejo-Phrae 2021 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 ทีม ทั้งรูปแบบon site และ online กรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วย 1.อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดี 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 3.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง 4.คุณปัญจพล ประสิทธิ์โศภิน ประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดเเพร่ ผลการแข่งขัน ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ ทีมSeventeen จากสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย นายคหบดี ปรีเปรม นางสาวณัฐกานต์ หมื่นจันทร์ นางสาวสุนิตา ปรางสุวรรณ นางสาวสุธาวี เทพบำรุง และนายศุภกฤต หาญจริง 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ (Online) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย นายเอกอาทิตย์ ตาใจ นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง นายสินชัย พรมสินชัย และนางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ 3.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ทีม ฟองฟอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย นายสิทธิชัย แก้วพลายงาม นางสาวสุดารัตน์ ปาโมกข์ และนายไพโรจน์ จันสิม 4.รางวัล Popular Vote ได้แก่ทีม Seventeen มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ 5.รางวัล Rising Star ดาวรุ่งพุ่งแรง จากมุมมองนักธุรกิจ ได้แก่ทีม นางฟ้า จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย นายสายฟ้า อาลักขิต นายนครินทร์ กอฝั้น นางสาวกนกวรรณ วิเศษสุข นางสาวเจนจิรา วงศ์โพธิ์ และนางสาวบุญพิทักษ์ ลอยคลัง