Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
2/9/2564 15:34:41
25

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อป่าไมคอร์ไรซา

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อป่าไมคอร์ไรซา วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดตับเต่า (PDA, PDB) เรื่อง การเตรียมอาหารเมล็ดข้าวฟ่าง และการเทอาหาร PDA เรื่อง การแยกเชื้อดอกเห็ดสดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เรื่อง การขยายและเพิ่มปริมาณเชื้อเห็ดในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ฯลฯ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ โดย ๑. ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ ๒. ผศ.ดร. กมลพร ปานง่อม ๓. ผศ.ดร. พิชญาพร อายุมั่น ๔. อ.ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร ๕. อ.ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ ๖. คุณสมศักดิ์ กันถาด ๗. คุณณัฐณิชา กติกาโชคสกุล ในการนี้ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารกิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ (อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม