Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
25/8/2564 14:46:20
43

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ภาคเช้า เวลา 9.00 - 11.00 น. (Online Ms.Teams) ในหัวข้อเกี่ยวกับ เอกสารราชการ การออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ทางเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางแพรวพรรณ ใจกาศ) ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางนันทนิตย์ เขื่อนเชียงสา) ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางปรียฉัตร บุนนาค) รอบที่ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. (Online Ms Teams) ในหัวข้อเกี่ยวกับ เอกสารราชการ การออกเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ทางเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางบุษบง เสนรังษี) ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางสุพรรษา กาศสกุล) ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการเดินเอกสาร ปัญหาที่พบในการปฏิบัติและแนวทางการเก้ไข (วิทยากร : นางสาวกนกพรรณ ศุขรักษ์)

รูปกิจกรรม