แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานต่าง ๆ ภายใต้สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการได้ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว

ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

5
Thursday
August 2021
0:00-0:00
ประกาศรายชื่อ Science Show ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
6
Friday
August 2021
0:00-0:00
ประกาศรายชื่อ Science Show ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา
ความยาว 2:12นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
กิจกรรมสุดพิเศษ รับฝากลูกปิดเทอม 1วัน
ความยาว 2:2นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
Maejo Phrae Conference ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3
ความยาว 4:27นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ติวความพร้อมสู่ ONET โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ความยาว 2:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ