Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
30/9/2564 11:20:06
19

จิตอาสาเศษรฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา อำเภอร้องกวาง ร่วมกับ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม จิตอาสาเศษรฐกิจพอเพียง "ปลูกผักด้วยรัก สู้ภัยโควิด-19" โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 14 ชุด จำนวน 90 ซอง และจิตอาสาในพื้นที่นำไปปลูกในบริเวณที่เหมาะสม แล้วนำผลิตตผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมนำไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์จำประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมอาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรม โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์สุทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว