Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
23/7/2564 13:21:09
99

เวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ

งานบริการวิชาการและวิจัย ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ ม.แม่โจ้-แพร่ จัดโครงการ "เวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล และร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

รูปกิจกรรม