Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
23/7/2564 11:07:49
23

พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มเยาวชนผู้สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ารับการอบรม ดูการสาธิตการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีพลาสมา (Plasma) และเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอ ณ อาคารกิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ (อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และโรงย้อมบ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม