Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
13/7/2564 18:41:20
22

โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของสายสนับสนุน ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. -12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน รองคณบดีฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายสนับสนุน ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งการจัดกิจกรรมมีความมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยสถาบันแก่บุคลากรสายสนับสนุน และให้เกิดแนวคิดในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานและวิชาชีพต่อไป โดยมี น.ส.จุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รูปกิจกรรม