Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
29/6/2564 15:17:02
14

แม่โจ้-แพร่ฯ ได้รับผลคะแนนระดับ 3 จากการประเมิน ปี 63

เมื่อวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงใช้วิธีการประเมินอออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ที่ทางงานโสตทัศนศึกษาได้จัดเตรียมไว้ให้ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อย ซึ่งผลการประเมินมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการประเมินผลคะแนนได้ในระดับที่ 3