Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
6/12/2561 9:42:31
2

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง ได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัย ได้นำพนักงาน บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ดังกล่าว