Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
30/11/2561 15:06:32
2

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางการศึกษาเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย นำโดย นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางการศึกษาและการพัฒนาทางทรัพยากรเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีเจตนาร่วมกัน ที่จะพัฒนานักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ การเตรียมพร้อมของนักศึกษารุ่นใหม่ให้มีความพร้อมและคุณภาพในทุกมิติเพื่อเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงได้ตกลงกันจัดทำบันทึกความเข้าใจขึ้นในครั้งนี้ ณ หอประชุม C-Asean ชั้น 10 อาคาร CyberWorld Tower กรุงเทพมหานคร

รูปกิจกรรม