Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
21/11/2561 16:55:06
3

การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการสัมนาภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัย” เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงานวิจัย ถ่ายทอดประสบการณ์การร่าง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว ณ ห้อง 204 อาคารเทพ พงษ์พาณิชย์

รูปกิจกรรม