Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
21/11/2561 15:23:31
8

การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับมหาวิทยาลัย” บรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการทำงานวิจัย และถ่ายทอดประสบการณ์การร่าง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในปัจจุบัน การร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากงานวิจัยของหน่วยงาน ในการนี้ได้รับเกียรติ จากท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รูปกิจกรรม